Join Us

Autostrada Biennle invites you to be part of the common journey

6 May, 2019

Autostrada Biennale II

Revolution Is Us

21 July – 21 September 2019

 

Autostrada Biennale invites you to be part of the common journey

Autostrada Biennale opens a call for 35 positions for the period of engagement during June – September 2019.

The International Biennial of Contemporary Art is in preparation phase of the second edition titled “Revolution Is Us”, whose activities will be held from 21 July to 21 September 2019 in Prizren.

After a successful edition, the Autostrada Biennale team in collaboration with the renowned Italian curator Giacinto Di Pietrantonio are preparing the program and the venues that will be used for exhibition and informal education.

In addition to the international contemporary art exhibition where participants will be well known artists, various activities will be organized such as: international conferences, lectures, workshops, researches, debates and various events.

Open positions:

Coordinator of Office and Administration (1 position)

Assistant of Public Relations and Media Department (2 positions)

Coordinator of Hospitality department (1 position)

Coordinator of Logistics department (1 position)

Coordinator of Sales Department (1 position)

Coordinator of Security Department (1 position)

Assistant of Education Department (2 positions)

Assistant of Events Department (2 positions)

Photographer (3 positions)

Coordinator of Venues Department (1 position)

Assistant of Venues Department (5 positions)

Staff in venues of biennale (15 positions)

The application is made by sending a CV and a letter of motivation to the official e-mail address: info@autostradabiennale.org by specifying the position for which you apply.

The deadline for application is May 27, 2019.

Only shortlisted candidates will be invited to the interview.

 

***

 

Autostrada Biennale ju fton të jeni pjesë e rrugëtimit të përbashkët

Autostrada Biennale hap konkurs për 35 pozita pune për periudhën e angazhimit qershor – shtator 2019.

Bienalja Ndërkombëtare e Artit Bashkëkohor është në pregaditje të edicionit të dytë të titulluar “Revolucioni Jemi Ne”, aktivitetet e së cilës do të mbahen nga 21 Korriku deri 21 Shtator 2019 në Prizren.

Pas një edicioni të suksesshëm ekipi i Autostrada Biennale në bashkëpunim me kuratorin e njohur Italian Giacinto Di Pietrantonio janë duke pregaditur programin dhe hapësirat të cilat do të jenë në shfrytëzim për ekspozitë dhe edukim joformal.

Përveq ekspozitës ndërkombëtare të artit bashkëkohor ku pjesëmarrës do të jenë artistë të njohur gjithashtu do të organizohen aktivitete të ndryshme si: konferenca ndërkombëtare, ligjerata, punëtori, hulumtime, debate dhe ngjarje të ndryshme.

Pozitat e hapura:

Koordinator/e i/e zyres dhe i administratës (1 pozitë)

Asistent/e i/e departamentit për marëdhenie me publikun dhe media (2 pozita)

Koordinator/e i/e departamentit të mikëpritjes (1 pozitë)

Koordinator/e i/e departamentit të logjistikës (1 pozitë)

Koordinator/e i/e departamentit të shitjes së produkteve (1 pozite)

Koordinator/e i/e departamentit të sigurimit (1 pozite)

Asistant/e për program të edukimit (2 pozita)

Asistent/e për ngjarje (2 pozita)

Fotograf/e (3 pozita)

Koordinator/e i/e departamentit të hapësirave (1 pozite)

Asistent/e i/e departamentit të hapësirave (5 pozita)

Staf i/e angazhuar në hapësirë të bienales (15 pozita)

Aplikimi bëhet duke dërguar një CV dhe letër motivimi në e-mail adresën zyrtare: info@autostradabiennale.org duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.

Afati i fundit për aplikim është 27 maj 2019.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë.