“HERSTORIES. A DRESSED HOUSE” BY MAŁGORZATA MIRGA-TAS

OPEN CALL FOR USED FABRICS AND CLOTHES

16 May, 2021

ENG
Have you ever thought that your memories and clothes can become the exterior look of a house?
Imagine dressing up a house with your memories (clothes)!
Autostrada Biennale in collaboration with Romani-Polish artist Małgorzata Mirga-Tas iniciate “HERSTORIES. A Dressed House” where used fabrics, blankets, sheets, covers or any other material are used to cover the walls of a house in the center of the city creating unique portraits of important Romani women.
Małgorzata Mirga-Tas invites the Romani community and all citizens of Prizren to donate their old blankets, cloths and fabrics to help in the dressing of a house on the edge of Lumbardhi river and cover it with a series of portraits of important local and international Roma women. In recent years, Mirga-Tas has been producing an affective archive of the Romani HERSTORIES. This feminine genealogy consists, for example, of portraits of her relatives who inspired her in the pursuit of change: her great-grandmother Anna, her grandmother Józefina or of Romani artists such as Delaine Le Bas or Timea Junghaus, curator and initiator of the first Roma pavilion at the 2007 Venice Biennale.
In this time of pandemic, our city needs a variety of colors that bring life back to the city. The “Dressed House” project gives you the opportunity to donate your color and memory to your city.
There are two ways you can join us:
• By donating your clothes (by 08 June 2021) and
• By joining the portrait sewing workshop (05-17 July 2021)
To be part of the third edition of the Autostrada Biennale by donating your clothes or becoming part of the workshop with the artist Małgorzata Mirga-Tas, contact our collaborator Edis Galushi at:
Mob: 046112441; email: edis@autostradabiennale.org
This project is being developed as part of the third edition of the Autostrada Biennale curated by Övül Ö. Durmusoglu and Joanna Warsza which will be held from July 17 to September 11, 2021.
“Women sew the world”
***
SHQ
THIRRJE PËR LECKA DHE RROBA TË PËRDORURA
“TREGIMET E SAJ. SHTËPIA E VESHUR” NGA MAŁGORZATA MIRGA-TAS
A keni menduar ndonjëherë se kujtimet dhe rrobat tuaja mund të bëhen dukja e jashtme e një shtëpie?
Paramendoni të vishet një shtëpi me kujtimet (rrobat) tuaja!
Autostrada Biennale në bashkëpunim me artisten rome Małgorzata Mirga-Tas nga Polonia inicojnë “TREGIMET E SAJ. Shtëpia e veshur” ku leckat e vjetra, rrobat, batanijet, mbulojat shtratit, perdet apo materialet tjera përdoren për t`i veshur muret e një shtëpie në qendër të qytetit duke krijuar portrete unike të grave të rëndësishme rome.
Małgorzata Mirga-Tas fton komunitetin rom dhe gjithë qytetarët e Prizrenit t`i dhurojnë batanijet e tyre të vjetra, rrobat apo leckat për ta ndihmuar në veshjen e një shtëpie buzë Lumbardhit dhe ta mbulojnë atë me një seri portretesh të grave të rëndësishme rome vendore dhe ndërkombëtare. Në vitet e fundit, Mirga-Tas ka prodhuar një arkiv të punimeve me fokus tek gratë rome. Kjo gjenealogji femërore përbëhet, për shembull, nga portrete të të afërmve të saj që e frymëzuan atë në ndjekjen e ndryshimit: stërgjyshja e saj Anna, gjyshja e saj Józefina ose të artistëve romë si Delaine Le Bas ose Timea Junghaus, kuratorja dhe iniciatorja e pavijonit të parë rom në Bienalen e Venecias 2007.
Në këtë kohë pandemie, qytetit tonë i duhen ngjyrat e shumëllojshme që e rikthejnë jetën në qytet. Projekti “Shtëpia e veshur” ju jep rastin qe t`ia dhuroni ngjyrën dhe kujtimin tuaj qytetit të Prizrenit.
Janë dy mënyra se si mund të na bashkangjiteni
• Duke na dhuruar rrobat tuaja (deri me 08 qershor 2021) dhe
• Duke u bërë pjesë e punëtorisë së qepjes së portreteve (05-17 korrik 2021)
Për t`u bërë pjesë e edicionit të tretë të Autostrada Biennale duke i dhuruar rrobat tuaja apo duke u bërë pjesë e punëtorisë me artisten Małgorzata Mirga-Tas, kontaktoni bashkëpunëtorin tonë Edis Galushi në: Mob: 046112441; email: edis@autostradabiennale.org
Ky projekt po zhvillohet në kuadër të edicionit të tretë të Autostrada Biennale e kuruar nga Övül Ö. Durmusoglu dhe Joanna Warsza e cila do të mbahet nga 17 korrik deri më 11 shtator 2021.
“Gratë po e qëndisin botën”
***
RO
AUTOSTRADA BIENNALE – KHARIPE VASH VASTIPE KRPE THAY IDYA
“OLAKE MOTHAVIPYA. URAVDO KHER” KOTAR MAŁGORZATA MIRGA-TAS
Gndinyen mi daykh ver kay tumare memorie thay idya shay te oven o avruno dizayni yekhe kheresko?
Len godya te uravgyol yekh kher tumare idyenca (memorienca)!
Autostrada Biennale pe ledeipe e romana artista Małgorzata Mirga-Tas kotar e Polska inicinena “OLAKE MOTHAVIPYA. Uravdo kher” kote o purane krpe, idya, qebe, qarshafya, perde ose yaver materiali vastingyola kay te uravgyol yekh kher ko dizako centro kreiripea unikune portretya e mahatne romane juvlengo.
Małgorzata Mirga-Tas kharla e romane komunitete thay sah Prizrenoske dizunen te den olenge purane qebe, idya ose krpe vash te ashutinenola te uravel yekh kher pashe e len Lumbardhi thay te uqharenole yekha seria e portretengi e mahatne thanutne thay mashkarthemutne romane juvlengo. Ko palune bersha, Mirga-Tas kreiringya yekh arhiva e butyengi pe fokusi e romane juvlenca. Akaya juvlani genealogia kergyola, misal, kotar o portretya e olake pashutnengo kola inspirinde ola te phiravel o yaveripe: olaki anglo baba Anna, olaki baba Józefina ose romane artiste sar Delaine Le Bas ose Timea Junghaus,kuratora thay iniciatora e anglune romane pavilonesko ani Veneciaki Bienala 2007.
Ko akava pandemiako vahti, amara dizake manglape diversitetune ranga kola iranena o jivdipe ki amari diz. O proyekti “Uravdo kher” dela tumenge o shaipe te den tumare ranga thay memorie Prizrenoska dizake.
Si duy droma sar shay pashona amenge
• Deipea tumare idya (ji ko 08 yuni 2021)
• Ovipea koor e portretenge sivipaske vorkshpesko (05-17 yuli 2021)
Vash te oven kotor e trinto ediciako e Autostrada Biennale deipea tumare idya ose ovipea kotor e sivipaske vorkshopesko e artista Małgorzata Mirga-Tas, kontaktinen amare ledeyutne Edis Galushi ano:
Mob: 046112441; email: edis@autostradabiennale.org
“Romnija siwen amaro swetos”