Thirrje e hapur për programin e edukimit

***
Below you can find the details on English

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıya kaydırın

U nastavku možete pronaći detaljne informacije o projektu

***

“Hapësirat e Përbashkëta” projekt i ri i edukimit, zhvillimit të shkathtësive dhe prodhimit në Autostrada Hangar

Afati i fundit për aplikim: 20 Tetor 2022

Klasat e punëtorive do të fillojnë nga 29 tetori 2022 dhe do të përfundojnë me 22 prill 2023 (Çdo të shtune)

Autostrada Biennale është e lumtur që po fillon me klasa të reja në hapësirën e saj të edukimit dhe prodhimit në Autostrada Hangar. 

Jemi në kërkim të të rinjëve të moshës 18-28 vjeç të interesuar për t’i zgjeruar aftësitë dhe njohuritë e tyre në klasat e mëposhtme:

      Studio e Dizajnit Industrial që përfshin projektimin dhe fabrikimin e drurit, metalit dhe tekstilit.

      Komunikimi dhe Mediat e reja që përfshin fotografinë dixhitale, filmin dixhital, dizajnin grafik, gazetarinë dhe shkrimin.

Koncepti i përgjithshëm i klasave:

Si vazhdimësi e programit të edukimit dhe prodhimit të Autostrada Hangar në ITP Prizren, ne do ta zhvillojmë projektin e ri të quajtur “Hapësirat e Përbashkëta”, i cili do të shërbejë si vend takim për të rinjtë dhe komunitetet e ndryshme, ku do të kenë mundesinë të kultivojnë komunikimin ndër-etnik mbi çështjet sociale, kulturore, ekonomike ose mjedisore në nivel lokal.

Me të rinjtë nga këto komunitete, në kuadër të programit të edukimit do t’i dizajnojmë dhe prodhojmë disa hapësira të jashtme që do të shërbejnë si zona vendtakimi. Të rinjtë duke u bërë pjesë e dizajnimit dhe krijimit të hapësirave të përbashkëta, do të bëhen pjesë e zhvillimit, për të sjellë diskutime dhe ndryshime pozitive. Ky program i edukimit do të jetë një mundësi unike për të rinjtë që t’i shprehin dhe realizojnë idetë e tyre.

Kush mund të aplikojë?

Klasat tona janë të hapura për të gjithë të rinjtë nga rajoni i Prizrenit dhe nga Kosova në përgjithësi duke filluar nga mosha 18-28 vjeç, ku ne i inkurajojmë që burrat dhe gratë nga të gjitha komunitetet të aplikojnë.

Këto klasa të punëtorive do të ofrojnë shkathësi dhe njohuri të nivelit bazik që do të sigurojnë një bazë të fortë për pjesëmarrësit të cilët do të mund t’i zhvillojnë këto njohuri më tutje. Ne i mirëpresim të gjithë, pa marrë parasysh nivelnt e arsimit. Eksperienca paraprake nuk është e nevojshme, vetëm kuriozitei dhe entuziazmi juaj.

Programi i edukimit do të mbahet në Autostrada Hangar në ITP (Parku i Inovacionit dhe Trajnimit) Prizren. Gjatë punëtorive në Autostrada Hangar, shpenzimet e udhëtimit dhe ushqimit do të mbulohen nga Autostrada Biennale.

Programi i edukimit për pjesëmarrësit ofrohet falas. Ky projekt është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe bashkë financuar nga Komuna e Prizrenit.

Për më shumë informacione ju lutemi na shkruani në emailin tonë education@autostradabiennale.org ose telefononi në +38349415800

APLIKONI KËTU Kliko

***

Open Call for Education Program 

“Common Spaces” a new education, skills building and production project in Autostrada Hangar

Application Deadline: 20 October 2022

Duration of the program: 29 October 2022 – 22 April 2023 (every Saturday)

Autostrada Biennale is excited to offer the classes in its education and production space Autostrada Hangar. We are looking for young people aged 18-28 interested in expanding their skills and knowledge in the following classes:

      Industrial Design Studio that includes wood, metal and textile design and fabrication.

      New Media and Communication Studio that includes digital photography, digital film, graphic design, journalism and writing.

General Concept of the classes:

As an extension of our established education program in the Autostrada Hanger at ITP Prizren, we will develop a project we are calling Common Spaces. Within the education program we will produce several outdoor areas to encourage and expand the communication opportunities between different communities. With youth from these communities, we will design and build landscaping, seating, and create a community area. This will serve to invite people in, functioning as a gathering area for youth and community to come together and cultivate inter-ethnic communication over economic, social, cultural or environmental issues at the local level. It will be a space where young people can help design and feel part of the development, to bring about discussion and hopefully, potentially, positive change. A place where their ideas and voices can be built, expressed and heard.

Who can apply?

Our classes will be open for all young people from Prizren region and Kosovo in general aged 18-28, and we strongly encourage both men and women from all communities to apply.

These classes will offer introductory level skills and knowledge that will provide a strong basis for participants to build upon. We welcome all levels of education and backgrounds. Experience in the field of study is not needed, just curiosity and enthusiasm.

 The program will be held at Autostrada Hangar in ITP (Innovation and Training Park) Prizren. 

The education program is offered for free including travel and food expenses. This project is supported by the US Embassy in Prishtina and co-financed by Prizren Municipality.

For any further information you can write us at education@autostradabiennale.org or call us at +38349415800

APPLY HERE Click

***

Eğitim Programı için Açık Çağrı

Autostrada Hangar; eğitim, beceri geliştirme ve üretim projesi olan “Ortak Alanları” sunar.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2022

Program Süresi: 29 Ekim 2022 – 22 Nisan 2023 (her Cumartesi)

Autostrada Biennale ekibi olarak eğitim ve üretim alanımız Autostrada Hangar bünyesindeki eğitim programımızı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aşağıdaki sınıflarda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen 18-28 yaş arası katılımcıların başvurularını bekliyoruz.

      Endüstriyel Tasarım Stüdyosu: Ahşap, metal, tekstil tasarım ve imalatı. 

      Yeni Medya ve İletişim Stüdyosu: Dijital fotoğrafçılık, dijital film, grafik tasarım, gazetecilik ve yaratıcı yazarlık.

Sınıfların Genel Konsepti: 

İTP Prizren yerleşkesinde konumlanan eğitim ve üretim alanımız Autostrada Hangar’ın yıllık eğitim programı dahilinde ‘Ortak Alanlar’ isimli bir proje geliştirmekteyiz. Proje kapsamında çok kültürlü katılım ile farklı bölgelere oturma alanları inşa edeceğiz. Bu alanlar, etnik gruplar arası iletişimin güçlendirilmesine, genç ve toplumun farklı katmanlarından bireylerin bir araya gelerek yerel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel konularda konuşabilmelerine imkan sunacaktır. ‘Ortak Alanlar’ projesinde gençler tasarım ve üretim sürecine dahil edilerek beceri kazanacak ve kendi yaşadıkları bölgelerde ‘Ortak Alanları’ kuracak. Bu alanlar projenin devamlılığı için çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacaklardır. ‘Ortak Alanların’ gençlerin bir araya gelerek fikirlerini ifade edebilmelerine olanak tanıması hedeflenmektedir.

Kimler başvurabilir?

 Sınıflarımız, Prizren bölgesi ve genel olarak Kosova’dan 18-28 yaş arasındaki tüm topluluklardan erkek ve kadınlar için açık olacaktır. 

Sınıflar güçlü bir temel sağlamak için katılımcılara giriş düzeyinde hem teorik hem de pratik beceri ve bilgiler sunacaktır. Her seviyedeki eğitim geçmişi ile başvuru yapabilirsiniz. Çalışma alanında deneyim gerekli değildir. Katılımcıların meraklı ve öğrenmeye istekli olmaları yeterlidir.

Program İTP (İnovasyon ve Eğitim Parkı) Prizren’deki Autostrada Hangar’da gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında eğitim programı, yol ve yemek masrafları Autostrada Hangar tarafından karşılanacaktır. 

Daha fazla bilgi için bize education@autostradabiennale.org adresinden yazabilir veya +38349415800 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu proje Priştine’deki ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenmekte ve Prizren Belediyesi tarafından ortak finanse edilmektedir.

 BAŞVURU LİNKİ: Tıkla

***

Otvoren Poziv za Edukativni Program 

“Zajednički prostori” novi projekat obrazovanja, izgradnje veština i proizvodnje u Autostrada Hangaru

Rok za prijavu: 20. oktobar 2022

Trajanje programa: 29. oktobar 2022. – 22. april 2023. (svake subote)

Autostrada Biennale uz veliko zadovoljstvo nudi časove obuke u svom obrazovnom i proizvodnom prostoru Autostrada Hangar. Tražimo mlade ljude od 18-28 godina zainteresovane da prošire svoje veštine i znanja u sledećim profilima:

      Studio industrijskog dizajna koji obuhvata dizajn i izradu drveta, metala i tekstila

      Studio za nove medije i komunikacije koji uključuje digitalnu fotografiju, digitalni film, grafički dizajn, novinarstvo i pisanje

Opšti koncept obuke:

Kao produžetak našeg uspostavljenog obrazovnog programa u Autostradi Hanger u ITP Prizren, razvijaćemo projekat koji zovemo “Common Spaces” (prev. Zajednički prostori). U okviru obrazovnog programa napravićemo nekoliko otvorenih prostora kako bismo podstakli i proširili mogućnosti komunikacije između različitih zajednica. Sa mladima iz ovih zajednica, mi ćemo dizajnirati i izgraditi zajednički prostor okupljanja i druženja između zajednica. Ovo će poslužiti da zbližava ljude pozovu, funkcionišući kao prostor okupljanja mladih i same zadjecnice da se okupe i neguju međuetničku komunikaciju o ekonomskim, društvenim, kulturnim ili ekološkim pitanjima na lokalnom nivou. Biće to prostor u kome će mladi ljudi moći da pomognu u dizajniranju i osećaju se kao deo razvoja, da dovedu do diskusije i, nadamo se, potencijalno pozitivnih promena. Mesto gde se njihove ideje i glasovi mogu izgraditi, izraziti i čuti. 

Ko se može prijaviti?

Naša obuka će biti otvorena za sve mlade ljude iz regiona Prizrena i Kosova uopšte od 18-28 godina, i snažno ohrabrujemo i muškarce i žene iz svih zajednica da se prijave.

Ovi obuka će ponuditi veštine i znanja na uvodnom nivou koji će učesnicima pružiti snažnu osnovu za nadogradnju. Pozivamo sve nivoe obrazovanja i pozadine. Iskustvo u oblasti obuke nije potrebno, samo radoznalost i entuzijazam.

Program će se održati u Autostrada Hangaru u ITP (Park za inovacije i obuku) Prizren. Obrazovni program se nudi besplatno, uključujući putne troškove i troškove hrane. Ovaj projekat je podržan od strane Ambasade SAD u Prištini i sufinansiran od strane Opštine Prizren.

 Za sve dodatne informacije možete nam pisati na education@autostradabiennale.org ili nas pozovite na +38349415800

 PRIJAVITE SE OVDE: Kliknite