Thirrje e hapur

Programi i edukimit dhe prodhimit për krijimin e shkathtësive në Autostrada Biennale Hangar

Afati i fundit për aplikim: 10 nëntor 2021

Klasat intenzive të punëtorive do të fillojnë nga data 20 nëntor dhe do të përfundojnë me 28 nëntor 2021.

Autostrada Biennale është e lumtur të ofroj klasa intenzive të punëtorive në hapësirën për edukim dhe prodhim.
Ne jemi duke kërkuar të rinj nga Prizreni të moshës 18-25 vjeç, të interesuar t’i zgjërojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre në këto fusha:
Formësim, dizajn dhe fabrikim i drurit dhe metalit
Komunikim dhe multimedia

Këto klasa do t’i mbulojnë dy fusha të studimit, të dizajnuara që t’i vendosin në pah tek studentët principet bazike të nevojshme për karrierë në fusha të ndryshme të artit, inovacionit dhe teknologjisë. Synimi jonë është që të zhvillojmë modele të reja të prodhimit kulturorë të cilat inkurajojnë gjenerata të reja të jenë pjesë e krijimit të veprave të artit dhe procesit të instalimit, si dhe nxitjes së mendimit kritik përmes artit.

Kush mund të aplikoj?

Klasat e punëtorive do të jenë të hapura për të gjithë të rinjtë nga Prizreni te moshës 18-25 vjeç.
Këto klasa të punëtorive do të krijojnë shkathtësi dhe to të ofrojnë njohuri të nivelit bazik që do të sigurojnë një bazë të fortë për studentët të cilët do të mund t’i zhvillojnë këto njohuri më tutje.
Ne ju mirëpresim pa marë parasysh nivelit të arsimimit dhe prejardhjes. Nuk kërkohet përvoja paraprake por thjeshtë kurioziteti dhe entuziazmi i juaj.

Klasat do të zhvillohen në ITP (Parku i Inovacionit dhe i Trajnimit) në Prizren, tek Hapësira e re për Edukim dhe Prodhim e quajtur Autostrada Biennale Hangar.

Programi i edukimit është falas për pjesëmarrësit e përzgjedhur.

Për më shumë informata ju lutem vizitoni web faqen tonëi: www.autostradabiennale.org
dhe për të aplikuar në klasa, ju lutem plotësoni formën e aplikimit përmes këtij linku: Kliko

Ky projekt është mbështetur nga Ambasada e Luksemburgut ne Prishtinë.

 

Open Call

Education and Production Skills Building Program in Autostrada Biennale Hangar

Application Deadline: 10 November 2021

Intensive classes will start by 20 November and will be finished on 28 November 2021.

Autostrada Biennale is excited to offer the intensive classes in our education and production space. We are looking for young people from Prizren aged 18-25 interested in expanding their skills and knowledge in the following topics:
Wood & Metal Shaping, Design and Fabrication
Communication and Multimedia

These two classes will cover two areas of study designed to expose the students to the basic principles needed for a career in the growing fields involving diverse areas of art, innovation, and technology. Our aim is to develop new models of cultural production that will encourage the young generation to become part of the artwork building and installing process as well as of critical thinking through art.

Who can apply?

Our classes will be open for all young people from Prizren aged 18-25.
These classes will offer introductory level skills and knowledge that will provide a strong basis for students to build upon. We welcome all levels of education and backgrounds. Experience in the field of study is not needed, just curiosity and enthusiasm.

The program will be held at the ITP (Innovation and Training Park) Prizren, the new Education and Production Space called Autostrada Biennale Hangar.

The education program is offered for free.

and to apply for the classes please fill the google form on the link: Click

For more information please visit: www.autostradabiennale.org

This project is supported by the Luxembourg Embassy in Prishtina.