Nata Rome

Me datën 05.11.2022 në hapësirat e Autostrada Hangar u organizua “Nata Rome” e cila kishte për qëllim ruajtjen, promovimin dhe trashëgimin e gjuhës rome. Projekti “Promovimi i kulturës dhe gjuhës rome” u zbatua nga OJQ “Durmish Aslano” dhe u përkrah nga Ambasada e Dukatit te Madh të Luksemburgut.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive news, cool free stuff updates and new released products (no spam!)